Forældreinvolvering – hvorfor og hvordan!

Deltagelsestrappen tager afsæt i at forældredeltagelse er et organisatorisk anliggende, som bor hos ledelsen og bestyrelsen, hos medarbejderne og hos forældrene. 

Når en forælder træder ind af lågen i daginstitutionen er vedkommende, uanset om han/hun vil det eller ej,
medskabende af det lærings-, trivsels- og dannelsesmiljø der er. Forældrene vil altid være rollemodeller, fordi børnene
spejler sig i hvad de voksne gør – og gør det samme. At få forældrene involveret i livet i en daginstitution har mange
potentialer og forældrenes nysgerrighed og opmærksomhed på livet i daginstitutionen, har stor betydning for
børnene og er med til at understøtte ALLE børns trivsel, læring og dannelse.

Forældredeltagelsestrappen – ét trin ad gangen

Sammen med Følgeskabet får institutionens bestyrelse, personale og forældrene en bedre indsigt i hvilke potentialer
man har lyst til at sætte i spil, hvad det er man samarbejder om og hvordan man kan gøre det.

Efter ambitionsniveau og med afsæt i de konkrete behov, sammensættes et program, der går fra
forældresamarbejde/dialog, over forældreinddragelse til forældreinvolvering. Programmet har følgende
grundelementer:

Trin 1
Gennem bestyrelseskurser og seminarer om visioner og værdier, etableres et fælles organisatorisk afsæt, hvor
det er tydeligt hvad forældre, ledelse og ansatte vil med fællesskabet omkring børns trivsel, læring og dannelse. Hvad
vil man? Hvem er man? Hvad er visionen for de børn man sender videre? Hvilket værdigrundlag/menneskesyn gør man det ud fra?

Målgruppe: Bestyrelse, ledelse, MED

Trin 2
Gennem workshops og prøvehandlinger i praksis, styrkes personalet i at lave en rammesætning der er tydelig og forudsigelig. Skal forældrene få øje på det pædagogiske arbejde skal personalet målrettet kommunikere de pædagogiske intentioner i aktiviteter, leg og hverdagspraksis, så forældrene ved hvad de skal få øje på, spørge ind til og tale op. Derudover trænes den involverende arbejdsform, således at personalet er bevidste om at gøre brug af en bred vifte af involveringsformer der bedst passer forældregruppen.
Målgruppe: Ledelse og personale

Trin 3
Ved foredrag om dagtilbuddets kerneopgave og forældrenes medskabende rolle heri, aktiveres samarbejdet og det samskabende fokus i hverdagen styrkes. Forældre og personale kommer tættere på hinanden og på hvordan de samarbejder om eget barn og børnefællesskabet.
Målgruppe: Personale og forældre

Trin 4
Med afsæt i en tydelig ramme for hvad man vil med fællesskabet (trin 1) og det ansvar og de muligheder
forældrene har i samarbejdet (trin 2 og 3), understøttes forældrene i at definere og organisere sig. Det kan være lige
fra at etablere en støtteforening, til at formulere et leveregler for hvordan man bedst muligt understøtter ALLE
børns trivsel, læring og dannelse.
Målgruppe: Forældre