“Det er afgørende for os at vi kan skabe et forløb for vores institutioner, med et værdifuldt og let omsætteligt outcome”

Citat direktør Gentofte Børnevenner

Gentofte Børnevenner er paraplyorganisation for 26 dagtilbud i Gentofte Kommune. Direktør Sabina Holm Larsen fortæller:

Det vi oplevede med det forældreinvolveringsforløb der var tilrettelagt af Følgeskabet var, at bestyrelserne fik tid og hjælp til at reflektere over den opgave, som kommunalbestyrelsen havde lagt ud til dem. Bestyrelserne fik konkretiseret opgaven, de fik sammen defineret hvad de forstår ved forældreinvolvering og fik dermed i fællesskab sat en ramme og retning for den indsats der kan øge forældreinvolveringen. De fik konkrete værktøjer og ny viden til at arbejde med forældreinvolvering på.

Det er min vurdering, at institutionerne før forløbet arbejdede med forældreinvolvering, men på en mere ustruktureret måde og uden rigtig at have fået defineret det og sat ramme og retning på det. Nu hvor forløbet er afsluttet oplever vi en højere grad af bevidsthed i institutionerne omkring vigtigheden af et godt og stærkt forældresamarbejde og en bevidsthed omkring hvilken forskel det kan gøre for både børn og voksnes trivsel og udvikling. 88% af deltagerne siger, at forløbet har inspireret og givet dem lyst til at gøre noget mere eller noget nyt indenfor forældresamarbejdet.

“Vi oplever at børnene bliver hørt, set og mødt af alle i hverdagen. Måske også mere og på en anden mere inddragende og involverende måde end tidligere. Der synes at være en spirende større fællesskabsfølelse at spore…”

Citat leder af dagtilbuddet Børn&Miljø 

Børn&Miljø er et af dagtilbuddene der har deltaget i forløbet. Dagtilbudsleder Vivi Fischer fortæller: 

Jeg oplever, at jeg møder flere forældre, der spørger nysgerrigt og interesserede ind til vores hverdag – som bakker op, og er mere deltagende i forhold til, at alle børn skal opleve, at de og deres fællesskab er vigtige. I arbejdet er fællesskab kommet mere i fokus og har klart fået en større betydning end tidligere. At værdien af fællesskabet bliver italesat, oplever jeg er givende for alle; børn, forældre, personale, bestyrelsen og ledelsen.

Det, at have en vision, have samarbejdsprincipper og leveregler skaber tydelighed om forventningerne til hinanden. Vi har alle dage haft en engageret og deltagende forældregruppe, men nu hvor forventningerne er tydelige og kendte, kan vi holde os selv og hinanden op på værdierne. En afgørende forskel er nu, at visionen for forældresamarbejdet er udarbejdet af forældrene i bestyrelsen – sammen med medarbejderne, den brede forældregruppe har haft en stemme ved et forældremøde – visionen er skrevet af forældre til forældre. Videre er det en afgørende forskel, at bestyrelsen har besluttet, at visionen for forældresamarbejdet formidles – af bestyrelsesmedlemmerne – til nye forældre, og at det pædagogiske personale følger op på visionen, ved at drøfte samarbejdsprincipperne med forældrene ved de individuelle forældresamtaler. Vi har ikke tidligere haft så specifikke mål for forældresamarbejdet. Tidligere lå principperne for samarbejdet implicit i vores værdier og pædagogiske principper, beskrevet i den pædagogiske læreplan.

Oplevelsen er, at forældrene bakker op om visionen, og forandringen synes at være, at der er et fælles mindset i forhold til måden at møde hinanden på – ikke mindst børnene, som vi oplever bliver hørt, set og mødt af alle i hverdagen. Måske også mere og på en anden mere inddragende og involverende måde end tidligere. Der synes at være en spirende større fællesskabsfølelse at spore…. 

Baggrunden for at kontakte Følgeskabet

Med de styrkede læreplaner var der kommet et lovkrav om at bestyrelserne skulle udarbejde et “Princip for samarbejde mellem dagtilbud og hjem”. Inden da havde Gentofte Kommunen vedtaget, at alle dagtilbud i kommunen skulle udarbejde en vision for forældresamarbejde. Gentofte Børnevenner ønskede at styrke bestyrelserne i at løfte den opgave og gøre det på en måde der var engagerende og inspirerende for bestyrelserne. 

Hvad gjorde Følgeskabet

Alle dagtilbud blev tilbudt et procesforløb som var udarbejdet i en dialog med Følgeskabet. Procesforløbet omfattede bestyrelsesseminarer og et efterfølgende foredrag for alle forældre og medarbejdere. Ca. 20 % af de tilbudte dagtilbud valgte at gå med.

På det første bestyrelsesseminar blev deltagerne introduceret til dagtilbuddets kerneopgave og til forældrenes betydningsfulde og medskabende rolle. Herefter var der forskellige drøftelser af hvorledes man ønskede at forældrene gjorde en større og bedre forskel i dagtilbuddet. Deltagerne fik hver en prøvehandling med hjem, hvor de skulle afprøve og observere hvad der skete, når de var mere nærværende og engageret i livet, legen og relationerne i dagtilbuddet. 

På det andet seminar præsenterede Følgeskabet et udkast til en vision for forældresamarbejdet og et udkast til princip for samarbejde mellem dagtilbud og hjem, på baggrund af input og drøftelser på det første seminar. Herefter udvekslede deltagerne erfaringer med hvad der skete når de bevidst engagerede og involverede sig mere i dagtilbuddet.

Alle deltagende dagtilbud gik derfra med et gennemarbejdet udkast til vision, princip for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og en afprøvet leveregel, der var gennemafprøvet og godt forankret i deltagerne. De skulle nu tilbage i dagtilbuddet og skabe et mere aktivt og deltagende forældresamarbejde. Dette blev understøttet af et foredrag for alle medarbejdere og forældre. Foredraget fremhævede pointerne omkring forældrene som medskabende og betydningsfulde rollemodeller for både eget og de andre børn.