Kontakt

Hvordan kan man som kommune engagere og involvere forældre i dagtilbuddet?

Læs mere nedenfor!

 

Læs mere

Hvad har andre fået ud af det

Følgeskabet har bl.a. været i Aabenraa Kommune, Vejen Kommune og Billund Kommune. Her fortæller direktør i Gentofte Børnevenner hvordan de i samarbejde med Følgeskabet, har understøttet dagtilbuddene i arbejdet med forældreinvolvering. Gentofte Børnevenner er en paraplyorganisation for 26 dagtilbud i Gentofte Kommune. 

Leder af dagtilbuddet Børn&Miljø fortæller hvilken forskel det har gjort for børn og resten af fællesskabet, at de har deltaget i det forløb som Gentofte Børnevenner har søsat sammen med  Følgeskabet.  

Læs mere

 

Følgeskabet arbejder med tre kommunepakker, der i forskellig grad sætter retning og ramme for, hvordan bestyrelser og forældre kan engagere sig i dagtilbuddet. 

Alle pakker tager afsæt i et mindset om at alle forældre er betydningsfulde for børnene fordi de ER nogen, KAN noget, VED noget og VIL noget. De er rollemodeller og medskabende af børnenes fællesskab og læringsmiljø. I et forældresamarbejde er det de potentialer der søges aktiveret.

Erfaringen viser at bestyrelser og forældre motiveres og engageres når man i fællesskab får drøftet, hvor betydningsfulde og uundværlige de er for børnene – også i dagtilbuddet. Erfaringen viser yderligere at medarbejdernes motiveres til at intensivere forældresamarbejdet, når fokus er på hvor afgørende en forskel det har for børnene, at de voksne lykkes med samarbejdet. 

De tre modeller er vejledende modeller for hvordan man kan understøtte et udviklende forældreengagement. Den rigtige løsning vil udmønte sig i en dialog og en afsøgning af ønsker og behov i forvaltningen og blandt institutionerne. Den indledende dialog afdækker hvilken pakke, samt hvilke vinkler eller problemstillinger der særligt skal have fokus. Herefter skræddersyes en færdig løsning. Den indledende dialog faktureres udelukkende, såfremt der ikke efterfølgende indledes et samarbejde. 

De enkelte trin gennemgås nedenfor. 

 

 

Trin 1: 

Alle tre pakker tager afsæt i en fælles retning, som kommunen har sat for alle dagtilbud. På et opstartsmøde med Følgeskabet, afdækkes de gældende regler/retningslinjer eller lignende og forældrebestyrelsernes rolle heri  drøftes. Såfremt der er behov for at skabe et fælles kommunalt afsæt, understøtter Følgeskabet en sådan proces.  

Trin 2: 

I arbejdet med at sætte en fælles retning for børnene, fællesskabet og samarbejdet med forældrene, spiller institutionsbestyrelser, forældrebestyrelser og forældreråd en stor rolle. Afsættet for at de kan udfylde denne rolle er at de kender deres ansvar og muligheder. I menuen til venstre kan du læse mere om bestyrelseskurser. 

Trin 3:

Det kan for bestyrelsesmedlemmer være svært at viderebringe et involverende og engagerende forældresyn, som de er blevet præsenteret for på et bestyrelseskursus. For at understøtte bestyrelsen/ledelsen i at sætte en tydeligere retning for forældrenes deltagelse og børnenes fællesskab, er det Følgeskabets erfaring, at foredrag omkring forældrenes betydningsfulde og medskabende rolle ud i personalegruppen og forældregruppen, er af stor kvalitet. I menuen til venstre kan du læse mere om foredrag til forældre- og medarbejdergruppen. 

Trin 4:

Der er i lovgivningen nogle “skal” opgaver, i form af principper som forældrebestyrelsen skal udarbejde. Derudover har Følgeskabet erfaring for at det er brugbart at formulere nogle lokale holdninger for hvad man vil med hinanden, hinandens børn og med fællesskabet. Det gælder både nogle meget overordnede visioner eller det kan være meget konkrete og hverdagsrelaterede leveregler. I menuen til venstre kan du læse mere om bestyrelsesseminarer. 

Trin 5:

Ledelse og personale har altid lavet forældresamarbejde. Men skal det ske med en stærke samarbejdskraft og i et forpligtende partnerskab, er det en god ide at kigge på sig selv med forældrenes øjne og få øje på hvad de ser, når de møder dagtilbuddet. Det gælder den kommunikation der er, den involvering der finder sted og den rammesætning/ledelse af samarbejdet, der gør forældrene trygge og giver dem mulighed for at dele mere ud af sig selv – i en vished om at de gavner dagtilbuddets kerneopgave og ikke kommer til at udvande den.

Tidsplan, proces og priser aftales individuelt fra kommune til kommune.