Hvorfor få daginstitutionen certificeret i Godt og Ligeværdigt Forældresamarbejde?

Forældrebestyrelsen der understøtter et godt og liveværdigt forældresamarbejde

Fordi det understøtter BESTYRELSEN:

 • i at udfylde sin rolle, forstå det beslutningsrum de skal arbejde indenfor og afstemme, hvilke resultater og hvilken forskel de vil skabe for alle børn
 • i at sætte en retning for forældresamarbejdet, så børnene oplever, at de voksne ved, hvad de vil med hinanden og med børnene

Fordi det giver PERSONALET:

Personalet der understøtter et godt og ligeværdigt forældresamarbejde

 • viden om, hvorledes forældre er rollemodeller og medskabende af børnenes fællesskab og læringsmiljø
 • en retning for hvad man vil med forældrene og hvad forældrene kan forvente af institutionen
 • et ressourcebaseret syn på forældrene og en motivation til at give forældrene mulighed for at involvere sig og understøtte et godt læringsmiljø
 • redskaber til at skabe en mere inkluderende samarbejdskultur med forældrene 

Fordi det giver FORÆLDRENE:Forældre der understøtter en glæde ved hverdagen

 • en forståelse af at personalet og forældre er et team – personalet kan bedst udvikle barnet sammen med forældrene, og forældrene kan bedst udvikle barnet sammen med personalet
 • en forståelse af hvor vigtigt det er, at forældre giver de andre børn og voksne opmærksomhed, så barnet ikke skal stå alene med at finde tryghed og mening i relationerne med de andre
 • en forståelse af hvordan man som forælder hver dag er rollemodel for eget og andre børn og medskabende af børnenes fællesskab og læringsmiljø
 • en viden om og en motivation til at bringe sig selv hensigtsmæssigt i spil, for at understøtte dagtilbuddets kerneopgave

Fordi det fremmer et forældresamarbejde, hvor BØRNENE oplever:

 • at barnets forældre er med til at finde tryghed i relationerne og give fællesskabet mening og betydning
 • at forældregruppen værdsætter, understøtter og tager del i det fællesskab, der for børnene er så vigtigt, og som børnene er så afhængige af
 • at forældre med deres tilstedeværelse er med til at gøre det begribeligt for børnene, hvordan man er sig selv, er sammen med andre og er en del af et fællesskab

 

”Allerede efter vores første bestyrelsesseminar med Følgeskabet føler vi os bedre rustet til at kaste os ud i konkrete tiltag i forhold til forældre/dagtilbud-samarbejdet. Vi har fået nogle gode værktøjer og råd til, hvordan vi kan gribe forandringerne an, både i dagligdagen, men også i de store linjer på bestyrelsesniveau”

Citat dagtilbudsleder Maiken Grønvall, Børnebåndet i Århus

Hvad indeholder certificeringsprogrammet?

Certificeringen løber over ca. tre måneder og består af tre trin med henholdsvis et seminar for bestyrelsen, et seminar for personalet og en oplægs- og samtaleaften med forældrene. Forløbet understøttes med dataindsamling og en løbende dialog med ledelsen. Følgeskabet sikrer sammenhæng i forløbet, så der er overensstemmelse mellem den ramme bestyrelsen udstikker og det lovpligtige princip den vedtager og det videre arbejde i personalegruppen og med forældrene. 

Forløbet indledes med et opstartende møde, hvor ledelsen bliver fortrolig med konceptet og giver input om det igangværende forældresamarbejde og de potentialer og udfordringer der måtte være, således at certificeringsprogrammet tager farve af de konkrete behov, potentialer og omstændigheder. Efter trin 1 og trin 2 afholdes opfølgende samtaler mellem Følgeskabet og ledelsen, om hvorledes arbejdet og de igangsatte forandringer understøttes og fastholdes. Fokus herfra indgår i oplægget for forældrene i trin 3. Forløbet understøttes med databaseret viden fra to samarbejdsundersøgelser henholdsvis målrettet forældre og personale. 

Efter endt certificering følger ét års gratis medlemskab, hvor institutionen løbende blive understøttet og udviklet i godt og ligeværdigt forældresamarbejde. Læs mere om medlemskabet her. Pris på certificeringsforløbet incl. ét års gratis medlemskab: 2 rater á 23.950 kr. + moms og transport. 

 

Certificeringsordning til godt og ligeværdigt forældresamarbejde – hvad mener deltagerne: 

Efter endt certificeringsforløb svarer 97% af medarbejderne at de er enige eller meget enige i at de igennem certificeringsforløbet*:

 • er blevet tydeligere for dem hvad de vil med forældrene og hvorfor forældresamarbejdet er vigtig
 • at de har fået viden om hvordan de kan understøtte en mere deltagende samarbejdskultur med forældrene
 • at de er blevet præsenteret for nye perspektiver på forældresamarbejdet – heraf har 60 % af medarbejderne været i faget i mere end 5 år
 • at de er blevet inspireret til at udvikle forældresamarbejdet yderligere
 •  

Efter endt certificeringsforløb svarer*

 • 79 % af forældrene at det er blevet tydeligere for dem, hvorfor deres deltagelse i hverdagen er vigtig og hvilke forventninger der er til dem
 • 63 % af forældrene at det er tydeligere hvad de kan forvente af daginstitutionen
 • 39 % af forældrene at de i løbet af certificeringsforløbet har ændret adfærd, da de på baggrund af ny viden og klarere forventninger, gør noget anderledes end de gjorde før

* Målingerne baserer sig på besvarelser fra 120 forældre og 25 personaler. 

 

Uddrag af det som medarbejderne siger om forløbet:

“Det fangende mig meget at vi kan bruge forældrene som rollemodeller, og forældrene skal vide hvad vi forventer af dem. At jeg med min faglighed gerne må sige til forældre at vi ikke er et pasningstilbud”

“Det som var godt var at jeg fik lyst til at flytte forældrene til at blive mere deltagende og vise mere interesse for børnehave livet”

“En god, inspirerende og kompetent oplægsholder, med et godt fagligt indhold som er relevant for vores målgruppe”

“Det var spændene og en dygtig oplægsholder. Jeg har fået en stor lyst til at arbejde med mig selv om at få fat i de anonyme forældre, så jeg måske kan flytte dem til at være mere deltagende”

“Det gode forældresamarbejde – det vi gør eller ikke gør, sætter aftryk i børnene”

Pædagogisk leder Irene Hillingsø som har deltaget i certificeringsordningen, har skrevet en artikel herom. Læs her hendes fortælling.