Tid til at evaluere bestyrelsens arbejde 

Forældrebestyrelsen eller skolebestyrelsen er en af skolens eller dagtilbuddenes ledelsesmuskler – det er den rolle de i lovgivningen er blevet tiltænkt.
 
Jo bedre bestyrelsen arbejder og jo mere relevant den gør sig i forhold til de emner den sætter fokus på, jo stærkere et dagtilbud eller en skole kan man udvikle. 

Det kan være en god ide at afsætte en halv times tid på bestyrelsesmødet – f.eks. ved udgangen af året eller op til en sommerferie og drøfte om arbejdet skal justeres eller nye vaner etableres. 

For at evalueringen får en lethed og det efterfølgende også er nemt at arbejde videre med, anbefales det her at man udvælger sig et afgrænset emne eller nogle enkelte spørgsmål.

Find inspiration i listen nedenfor:
 
Bestyrelsens resultater:
 • Nåede vi det, vi ville?
 • Hvilken værdi har vores arbejde skabt for børnene/eleverne?
 • Er det tydeligt for personale og forældre, hvad vi har opnået/besluttet/skabt af ny viden? Kommunikerer vi forståeligt og bliver info læst/hørt?
 • Lever de beslutninger bestyrelsen træffer, i hverdagen?

Bestyrelsens møder:

 • Har det været muligt at forberede sig godt nok til møderne?
 • Hvordan er det materiale og de bilag, der sendes ud til bestyrelsesmøderne?
 • Hvordan er bestyrelsens debat- og beslutningskultur?
 • Er der god energi og dynamik på bestyrelsens møder? Hvordan er energien, når mødet er slut?
 • Hvordan er kvaliteten af de beslutninger, vi træffer? Kan de gøres bedre?

Det enkelte bestyrelsesmedlem:

 • Er jeg forberedt til bestyrelsesmøderne og på de emner, vi skal drøfte?
 • Ved jeg, hvorfor vi skal drøfte dem?
 • Hvad har jeg været særligt god til at bidrage med?

Samarbejdet:

 • Hvornår møder vi de andre forældre, og hvordan tager vi deres input/signaler/rumklang med ind i bestyrelsesarbejdet?
 • Får vi repræsenteret de forskellige forældregrupper på de forskellige stuer/årgange tilstrækkeligt?
 • Hvordan er dialogen og forberedelsen ift. medarbejderrepræsentanten/elevrepræsentanten?
 • Hvordan er arbejds-/ansvarsfordelingen mellem formandskabet og bestyrelsen?